Polityka prywatności

Regulamin

Postanowienia ogólne Regulaminu


Niniejszy regulamin, dalej: Regulamin, określa zasady świadczenia przez Rekinzarobkow.pl, dalej: Rekinzarobkow.pl, usług drogą elektroniczną na witrynie Rekinzarobkow.pl oraz na portalach internetowych Rekinzarobkow.pl, a także zasady i warunki udzielania przez Rekinzarobkow.pl licencji niewyłącznej na korzystanie przez Klientów z oferowanych produktów.

Niniejszy Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

Odpowiedzialność – Rekinzarobkow.pl, zastrzega, że produkty dostarczane na podstawie niniejszego Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny. Rekinzarobkow.pl zastrzega, że korzystanie z Produktów odbywa się wyłącznie na ryzyko Klienta. Wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych w Produktach ponosi Klient. Rekinzarobkow.pl, nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp. informacji udostępnianych przez Rekinzarobkow .pl w Produktach.

Wszystkie dostarczone produkty są ostateczne. W przypadku zawarcia przez Rekinzarobkow.pl i Klienta umowy, płatności nie będą pobierane, gdyż produkt jest darmowy. Nie ma zatem podstaw do jakichkolwiek żądań zapłaty ze strony klienta, ani Rekinzarobkow.pl.

W wypadku uczestnictwa w szkoleniu zawartym na stronie (np. szkolenie, warsztat, webinarium lub konferencja, w tym przeprowadzane za pośrednictwem Internetu), Rekinzarobkow.pl, ma prawo do zmian programu, a Klient ma prawo do rezygnacji z udziału lub zmiany uczestnika na warunkach określonych poniżej.

Rekinzarobkow.pl, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie szkolenia.
W przypadku rezygnacji klienta, dane natychmiast są usuwane, a dostęp do stron udostępnionych cofnięty.

Rezygnacji z udziału w szkoleniu należy dokonać w formie elektronicznej, na maila lub inne portale na których można skontaktować się z właścicielem.

Rekinzarobkow.pl, może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jak również jest uprawniony do zaprzestania świadczenia Usług i/lub dostarczania Produktów lub zablokowania lub usunięcia dostępu Klienta do Serwisu Online bez uprzedzenia w przypadku, gdy Klient naruszy jakiekolwiek warunki licencji. Wypowiedzenie umowy przez Rekinzarobkow.pl, nie powoduje żadnych konsekwencji dla klienta.

Postanowienia Regulaminu dotyczące ochrony danych osobowych

W ramach świadczenia przez Rekinzarobkow.pl, Usług drogą elektroniczną, a także w przypadku zawarcia innych umów wymagających podania danych osobowych, Rekinzarobkow.pl jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami), do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu prawidłowej realizacji umowy, a także w celach marketingowych, informacyjnych i handlowych.
W przypadku uzyskania przez Rekinzarobkow.pl, wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Produktów i/lub Usług w sposób niezgodny z prawem, udzieloną licencją lub Regulaminem, Rekinzarobkow.pl, może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Rekinzarobkow.pl może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
nazwisko, imiona, płeć Klienta;
adresy poczty e-mail Klienta i stron www będących własnością Klienta;
numery telefoniczne Klienta;
Rekinzarobkow.pl może przetwarzać również m.in. następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usługi:
oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Produktów i/lub Usług, a także Portali internetowych Rekinzarobkow.pl.

Akceptując formularz rejestracyjny, kontaktowy, Klient określa swoje dane osobowe, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy z Rekinzarobkow.pl.

Rekinzarobkow.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wypisania się z elektronicznych newsletterów, przesyłek marketingowych, informacyjnych i handlowych oraz innych form komunikacji ze strony Rekinzarobkow.pl. Użytkownik może wypisać się z posiadanych darmowych subskrypcji poprzez wykorzystanie linku, jaki znajduje się w każdym e-mailingu lub e-newsletterze wysłanym do użytkownika przez PMR lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail z tematem „WYPISZ” na adres rekinzarobkow@gmail.com oraz na Messengerze.- STOP.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), rekinzarobkow.pl., informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Rekinzarobkow.pl.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Rekinzarobkow.pl.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Rekinzarobkow.pl.
Rekinzarobkow.pl wyznaczył osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email rekinzarobkow@gmail.com

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a.) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b.) w celu kierowania do Pani/Pana przez Rekinzarobkow.pl. treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Rekinzarobkow.pl. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Rekinzarobkow.pl., polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
c.) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Rekinzarobkow.pl. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d.) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Rekinzarobkow.pl. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Rekinzarobkow.pl. jest prowadzenie analizy wyników
e.) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Rekinzarobkow.pl. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Rekinzarobkow.pl. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a.) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
b.) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Rekinzarobkow.pl. nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Rekinzarobkow.pl treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych proszę o wycofanie zgody w formie elektronicznej (wiadomość email na adres rekinzarobkow@gmail.com)
Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania..
Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Rekinzarobkow.pl jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną.
Postanowienia Regulaminu dotyczące
Polityki prywatności

W Rekinzarokow.pl, traktujemy Politykę prywatności bardzo poważnie. Poniższe zapisy prezentują postanowienia w zakresie podejścia Rekinzarobkow.pl, do celów i sposobów wykorzystywania, bezpieczeństwa i przechowywania danych osobowych oraz danych firm. Wyrażenie zgody na niniejszą Politykę prywatności jest tożsame z wyrażeniem zgody na zapisywanie i przetwarzanie danych osobowych i danych firm, a także na otrzymywanie komunikatów o charakterze marketingowym lub handlowym, zgodnie z zapisami niniejszej Polityki prywatności.

Aktualizacja Polityki prywatności – zapisy Polityki prywatności mogą od czasu do czasu ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualna wersja Polityki prywatności znajduje się zawsze na portalach internetowych Rekinzarobkow.pl, aby odwiedzający portale internetowe Rekinzarobkow.pl byli świadomi, jakie informacje są o nich zbierane i w jaki sposób są wykorzystywane przez Rekinzarobkow.pl.

Informacje o użytkownikach zbierane przez Rekinzarobkow.pl:
Informacje zbierane automatycznie obejmują m.in.:
oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik;
informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z produktów i/lub usług Rekinzarobkow.pl, a także portali internetowych i sklepu Rekinzarobkow.pl;
protokół internetowy (IP), który używany jest do łączenia z siecią Internet;
typ przeglądarki internetowej oraz jej wersja, typ systemu operacyjnego oraz jego wersja;
adres URL, z którego użytkownik wszedł na stronę internetową Rekinzarobkow.pl;
dane demograficzne, informacje o zachowaniu na stronie, o lokalizacji czy o zainteresowaniach użytkownika;.
Informacje te są zbierane m.in. poprzez użycie plików cookies (pliki cookies są składowane na dysku twardym komputera, gdy odwiedzana jest jedna ze stron Rekinzarobkow.pl; służą one m.in. do przechowywania informacji na temat sesji, dostosowywania strony oraz reklam wyświetlanych na innych stronach oraz do tworzenia statystyk; witryna może nie działać poprawnie, gdy wyłączona jest obsługa tych plików).
Informacje podawane dobrowolnie przez odwiedzających strony Rekinzarobkow.pl, są gromadzone przy:
wypełnianiu formularzy, np. kontaktowych, rejestracyjnych.
przesyłaniu zapytań na temat produktów i/lub usług za pośrednictwem strony internetowej;
zamawianiu bardziej szczegółowych informacji na temat produktów i/lub usług;
zamawianiu bardziej szczegółowych informacji na temat produktów i/lub usług za pomocą Messengera;
zapisie na newslettery;
zapisie na inne materiały (m.in. artykuły, informacje rynkowe), powiadomienia i wysyłki promocyjne lub informacyjne;
dodawaniu komentarzy oraz podczas korzystania z forum lub czatu.
Rejestracja oraz wypełnienie formularzy dostępnych na stronach Rekinzarobkow.pl są dobrowolne. Decydując się na niepozostawianie swoich danych na stronach Rekinzarobkow.pl, nie wyklucza się możliwości korzystania z serwisu, ale uniemożliwia się opcję otrzymania produktów oraz zamawiania darmowych materiałów.
Informacje osobowe lub firmowe, o których podanie użytkownik jest proszony na stronach Rekinzarobkow.pl, to m.in.: adres e-mail, imię..
Google oraz inni dostawcy plików cookies:
Inni dostawcy, w tym Google, pokazują reklamy Rekinzarobkow.pl na stronach internetowych.

Google i inni dostawcy wykorzystują pliki cookies do wyświetlania reklam dostosowanych do osób odwiedzających, na podstawie ich poprzednich wizyt na stronie internetowej, ich zainteresowań, danych demograficznych czy informacji o ich lokalizacji.
Możliwe jest zrezygnowanie z używania plików cookies Google, korzystając z instrukcji na stronie Google Advertising: google.com/settings/ads. Możliwe jest również zrezygnowanie z innych dostawców plików cookies, korzystając z instrukcji na stronie Network Advertising Initiative:
www.networkadvertising.org/choices/

Strony internetowe Rekinzarobkow.pl korzystają z WB Statistics, usługi analizy oglądalności stron internetowych. WB Statistics używa plików cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania, w jaki sposób użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez plik cookies na temat korzystania z witryny (oraz adres IP odwiedzającego) są przekazywane spółce WB Statistics. WB Statistics korzysta z tych informacji w celu ewaluacji korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. WB Statistics może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu WB Statistics. WB Statistics nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez WB Statictics. Możliwe jest zrezygnowanie z plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Korzystając ze stron internetowych Rekinzarobkow.pl, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez WB Statistics w sposób oraz w celach określonych powyżej.

Cel zbierania, sposób wykorzystywania i bezpieczeństwo danych– zbierane automatycznie m.in. za pomocą plików cookies oraz zbierane za pośrednictwem formularzy informacje są używane w celu utrzymania sesji użytkownika; dostosowania strony internetowej do preferencji użytkownika i stosowanego przez niego urządzenia; diagnozowania potencjalnych problemów; tworzenia raportów statystycznych związanych ze sposobem użytkowania stron; poprawy produktów, usług i sposobu działania portali internetowych Rekinzarobkow.pl; dostarczania zamówionych produktów, usług i/lub innych zamówionych materiałów; dostosowania reklam wyświetlanych użytkownikowi w sieci Google, w sieciach partnerskich oraz na innych stronach www; a także do informowania użytkownika o innych produktach, usługach i/lub materiałach, które mogą być dla niego interesujące, przy użyciu różnych metod komunikacji. Rekinzarobkow.pl stosuje politykę ochrony danych osobowych, tzn. żadne z przekazanych Rekinzarobkow.pl informacji nie są udostępniane osobom trzecim innym niż te kontrolowane przez właścicieli i zarząd Rekinzarobkow.pl , chyba że jest to konieczne do osiągnięcia celów (np. reklamowych) opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub gdy istnieje taki obowiązek prawny. Informacje te nie są wykorzystywane przez Rekinzarobkow.pl w sposób niezgodny z niniejszą Polityką prywatności, ani nie są przedmiotem sprzedaży, wymiany czy wypożyczenia osobom trzecim bez wcześniejszej, wyraźnej zgody użytkownika. Rekinzarobkow.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Bezpłatne materiały i subskrypcje– zapis na elektroniczne bezpłatne materiały, newslettery oraz pozostałe powiadomienia i wysyłki marketingowe, informacyjne i handlowe jest dobrowolny i odbywa się po wyrażeniu zgody użytkownika przez podanie adresu e-mail oraz innych, niezbędnych informacji, o które użytkownik proszony jest przy wypełnianiu dedykowanych do tego celu formularzy.
Wypis z bezpłatnych materiałów i subskrypcji oraz zmiana danych osobowych lub firmowych– użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, do poprawiania ich, jak również do wypisania się z elektronicznych newsletterów, przesyłek marketingowych, informacyjnych i handlowych oraz innych form komunikacji ze strony rekinzarobkow.pl. Użytkownik może zrezygnować z całej komunikacji ze strony
Rekinzarobkow.pl poprzez wysłanie e-maila z taką prośbą na adres rekinzarobkow@gmail.cm Użytkownik może także wypisać się wyłącznie z posiadanych darmowych subskrypcji i e-mailingów poprzez wykorzystanie linku, jaki znajduje się w każdym e-mailingu lub e-newsletterze wysłanym do użytkownika przez
Rekinzarobkow.pl lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail z tematem „WYPISZ” na adres rekinzarobkow@gmail.com

Ograniczenie odpowiedzialności– rekinzarobkow.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy i uchybienia oraz skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych na portalach internetowych
rekinzarobkow.pl , w produktach (w tym w serwisie rekinzarobkow.pl Online), newsach, analizach i innych materiałach. Rekinzarobkow.pl gwarantuje, iż informacje te powstają na podstawie analiz i wyników badań przeprowadzanych przez rekinzarobkow.pl samodzielnie oraz w oparciu o rzetelne i niezależne źródła danych. Strony internetowe rekinzarobkow.pl zawierają linki do innych stron www,
rekinzarobkow.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich prowadzących te strony www lub będących ich właścicielami.
W żadnym wypadku Rekinzarobkow.pl , nie płaci niczego uczestnikom projektu, ani nie może być przez nich proszony o jakąkolwiek wpłatę.

Postanowienia końcowe Regulaminu
Regulamin wchodzi w życie od dnia 19 października 2017 i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym i po tym dniu. Regulamin jest dostępny na Portalach internetowych Rekinzarobkow.pl, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie przez Klienta.

Rekinzarobkow.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Uprawnienie do zmiany Regulaminu nie przysługuje Rekinzarobkow.pl w zakresie postanowień dotyczących Produktów i Usług, chyba że zmiany nie dotyczą istotnych postanowień umowy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów zawartych między Rekinzarobkow.pl, a klientem jest sąd właściwy dla siedziby Rekinzarobkow.pl.
Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści.

Rekinzarobkow.pl zastrzega sobie prawo do zmiany formy szkolenia.
Strona Rekinzarobkow.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie używanym przez Klienta.
Wszystkie wymienione nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.
W celu upewnienia się, że klient zna postanowienia Regulaminu, każdorazowo przed sfinalizowaniem zamówienia będzie proszony o zaakceptowanie jego postanowień poprzez za kliknięcie odpowiedniego pola na końcu formularza Zamówienia, zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym także Polityki prywatności. Polityka Prywatności stanowią integralną część niniejszego Regulaminu